;

برترین های آذر

طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی
طراح کاراکتر، طراح محیط ، سرپرست طراحی

نمونه آثار

طراح کاراکتر، طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی تندیس
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، طراح بافت
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی
انیماتور سه بعدی، طراح کاراکتر
تصویرگر، طراح کاراکتر، انیماتور
طراح کاراکتر، تصویرگر، طراح محیط
طراح مرحله، طراح محیط ، مدلساز سه بعدی
طراح مرحله، طراح محیط ، مدلساز سه بعدی
مدلساز سه بعدی، رندرمَن، طراح سه بعدی
مدلساز سه بعدی، طراح محیط
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، طراح بافت
طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی جواهرات، مدلساز سه بعدی تندیس
انیماتور سه بعدی، طراح کاراکتر
طراح پوستر، تصویرگر، طراح کاراکتر
طراح بازی، طراح مفهومی، سرپرست طراحی بازی
تصویرگر، طراح کاراکتر، انیماتور
تصویرگر، طراح کاراکتر، انیماتور
مدلساز سه بعدی، رندرمَن، طراح سه بعدی
طراح کاراکتر، طراح محیط ، سرپرست طراحی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی
مدلساز سه بعدی، طراح سه بعدی، طراح محیط
تصویرگر، طراح کاراکتر، طراح مفهومی
مدلساز سه بعدی، رندرمَن، طراح سه بعدی
تصویرگر، طراح کاراکتر، انیماتور
تصویرگر، طراح کاراکتر، انیماتور
تصویرگر، طراح کاراکتر، انیماتور
مدلساز سه بعدی، رندرمَن، طراح سه بعدی
طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی جواهرات، مدلساز سه بعدی تندیس
طراح مرحله، طراح محیط ، مدلساز سه بعدی
طراح مرحله، طراح محیط ، مدلساز سه بعدی
مدلساز سه بعدی، طراح محیط ، طراح بافت
طراح کاراکتر، تصویرگر، طراح گرافیک
مدلساز سه بعدی، طراح بافت ، رندرمَن
مدلساز سه بعدی، طراح بافت ، رندرمَن
طراح کاراکتر، تصویرگر، طراح محیط
طراح کاراکتر، تصویرگر، طراح محیط
طراح کاراکتر، تصویرگر، طراح محیط
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی

آثار بیشتر

۰
هنرمند
۰
اثر
۰
تصویر
۰
ویدیو
۰
نظر