;

برترین های شهریور

طراح کاراکتر، تصویرگر، طراح گرافیک
طراح کاراکتر، طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی تندیس
مدلساز سه بعدی، طراح محیط ، طراح بافت
طراح مرحله، طراح محیط ، مدلساز سه بعدی

نمونه آثار

طراح کاراکتر، طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی تندیس
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، طراح بافت
طراح کاراکتر، تصویرگر، طراح محیط
تصویرگر، طراح کاراکتر، انیماتور
طراح مرحله، طراح محیط ، مدلساز سه بعدی
انیماتور سه بعدی، طراح کاراکتر
طراح مرحله، طراح محیط ، مدلساز سه بعدی
انیماتور سه بعدی، طراح کاراکتر
مدلساز سه بعدی، رندرمَن، طراح سه بعدی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، طراح بافت
طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی جواهرات، مدلساز سه بعدی تندیس
تصویرگر، طراح کاراکتر، انیماتور
مدلساز سه بعدی، رندرمَن، طراح سه بعدی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی
تصویرگر، طراح کاراکتر، طراح مفهومی
تصویرگر، طراح کاراکتر، انیماتور
تصویرگر، طراح کاراکتر، انیماتور
تصویرگر، طراح کاراکتر، انیماتور
تصویرگر، طراح کاراکتر، انیماتور
طراح مرحله، طراح محیط ، مدلساز سه بعدی
طراح مرحله، طراح محیط ، مدلساز سه بعدی
مدلساز سه بعدی، رندرمَن، طراح سه بعدی
مدلساز سه بعدی، رندرمَن، طراح سه بعدی
مدلساز سه بعدی، طراح محیط
طراح کاراکتر، تصویرگر، طراح محیط
طراح بازی، طراح مفهومی، سرپرست طراحی بازی
طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی جواهرات، مدلساز سه بعدی تندیس
مدلساز سه بعدی، طراح محیط ، طراح بافت
طراح کاراکتر، تصویرگر، طراح محیط
مدلساز سه بعدی، طراح سه بعدی، طراح محیط
طراح کاراکتر، تصویرگر، طراح محیط
تصویرگر، طراح کاراکتر، انیماتور
تصویرگر، طراح کاراکتر، انیماتور
طراح مرحله، طراح محیط ، مدلساز سه بعدی
طراح مرحله، طراح محیط ، مدلساز سه بعدی
طراح مرحله، طراح محیط ، مدلساز سه بعدی
طراح مرحله، طراح محیط ، مدلساز سه بعدی
طراح مرحله، طراح محیط ، مدلساز سه بعدی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی
مدلساز سه بعدی، رندرمَن، طراح سه بعدی
طراح بازی، طراح مفهومی، سرپرست طراحی بازی
طراح کاراکتر، کارگردان هنری، مدیر پروژه

آثار بیشتر

۰
هنرمند
۰
اثر
۰
تصویر
۰
ویدیو
۰
نظر