;

برترین های مرداد

طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی جواهرات، مدلساز سه بعدی تندیس
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، طراح بافت
تصویرگر، طراح کاراکتر، انیماتور
طراح کاراکتر، تصویرگر، طراح محیط

نمونه آثار

طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، طراح بافت
تصویرگر، طراح کاراکتر، انیماتور
مدلساز سه بعدی، رندرمَن، طراح سه بعدی
انیماتور سه بعدی، طراح کاراکتر
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، طراح بافت
طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی جواهرات، مدلساز سه بعدی تندیس
طراح کاراکتر، تصویرگر، طراح محیط
تصویرگر، طراح کاراکتر، انیماتور
مدلساز سه بعدی، رندرمَن، طراح سه بعدی
مدلساز سه بعدی، رندرمَن، طراح سه بعدی
مدلساز سه بعدی، طراح محیط
تصویرگر، طراح کاراکتر، طراح مفهومی
طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی جواهرات، مدلساز سه بعدی تندیس
مدلساز سه بعدی، طراح سه بعدی، طراح محیط
تصویرگر، طراح کاراکتر، انیماتور
تصویرگر، طراح کاراکتر، انیماتور
تصویرگر، طراح کاراکتر، انیماتور
تصویرگر، طراح کاراکتر، انیماتور
تصویرگر، طراح کاراکتر، انیماتور
طراح مرحله، طراح محیط ، مدلساز سه بعدی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی
تصویرگر، طراح کاراکتر، طراح مفهومی
طراح کاراکتر، تصویرگر، طراح محیط
طراح بازی، طراح مفهومی، سرپرست طراحی بازی
طراح بازی، طراح مفهومی، سرپرست طراحی بازی
طراح کاراکتر، کارگردان هنری، مدیر پروژه
مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی، طراح بافت
طراح کاراکتر، تصویرگر، طراح محیط
طراح کاراکتر، تصویرگر، طراح محیط
تصویرگر، طراح کاراکتر، انیماتور
تصویرگر، طراح کاراکتر، انیماتور
تصویرگر، طراح کاراکتر، انیماتور
تصویرگر، طراح کاراکتر، انیماتور
طراح مرحله، طراح محیط ، مدلساز سه بعدی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی
تصویرگر، طراح کاراکتر، طراح مفهومی
تصویرگر، طراح کاراکتر، طراح مفهومی
تصویرگر، طراح کاراکتر، طراح مفهومی

آثار بیشتر

۰
هنرمند
۰
اثر
۰
تصویر
۰
ویدیو
۰
نظر