;

برترین های هفته

تصویرگر، طراح کاراکتر، انیماتور
طراح کاراکتر، تصویرگر، طراح محیط
مدلساز سه بعدی، رندرمَن، طراح سه بعدی
طراح بازی، طراح مفهومی، سرپرست طراحی بازی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی

نمونه آثار

مدلساز سه بعدی، طراح سه بعدی، طراح محیط
مدلساز سه بعدی، طراح سه بعدی، طراح محیط
مدلساز سه بعدی، طراح سه بعدی، طراح محیط
مدلساز سه بعدی، طراح سه بعدی، طراح محیط
مدلساز سه بعدی، طراح سه بعدی، طراح محیط
مدلساز سه بعدی، طراح سه بعدی، طراح محیط
مدلساز سه بعدی، طراح سه بعدی، طراح محیط
طراح مفهومی، طراح کاراکتر، طراح گرافیک محیطی
طراح مفهومی، طراح کاراکتر، طراح گرافیک محیطی
طراح مفهومی، طراح کاراکتر، طراح گرافیک محیطی
طراح مفهومی، طراح کاراکتر، طراح گرافیک محیطی
طراح مفهومی، طراح کاراکتر، طراح گرافیک محیطی
مدلساز سه بعدی، طراح بافت ، طراح کاراکتر
طراح مفهومی، طراح کاراکتر، طراح گرافیک محیطی
طراح مفهومی، طراح کاراکتر، طراح گرافیک محیطی
طراح مفهومی، طراح کاراکتر، طراح گرافیک محیطی
مدلساز سه بعدی، نقاش
طراح مرحله، طراح محیط ، مدلساز سه بعدی
۰
هنرمند
۰
اثر
۰
تصویر
۰
ویدیو
۰
نظر