;
علی صادقی

علی صادقی

طراح بافت ، مدلساز سه بعدی، طراح کاراکتر

نمونه آثار

طراح بافت ، مدلساز سه بعدی، طراح کاراکتر