;
آذین جنتی

آذین جنتی

طراح کاراکتر، طراح محیط ، سرپرست طراحی

ایران، سنندج ایران، تهران

آلبوم ها

آلبومی در سامانه یافت نگردید.