;
پوریا احمدی

پوریا احمدی

طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی

ایران، كرمانشاه ایران، كرمانشاه

دنبال کننده ها