;
رضا سیف الهی

رضا سیف الهی

سرپرست طراحی بازی، مدلساز سه بعدی، اسکلت بند (ریگر)

ایران، تهران ایران، تهران

نمونه آثار

سرپرست طراحی بازی، مدلساز سه بعدی، اسکلت بند (ریگر)
سرپرست طراحی بازی، مدلساز سه بعدی، اسکلت بند (ریگر)