;
مهران خدائی

مهران خدائی

مدلساز سه بعدی، رندرمَن، طراح سه بعدی

پسندیده

طراح کاراکتر، طراح محیط ، سرپرست طراحی
مدلساز سه بعدی، طراح بافت ، رندرمَن
مدلساز سه بعدی، رندرمَن، طراح سه بعدی
مدلساز سه بعدی، رندرمَن، طراح سه بعدی
مدلساز سه بعدی، رندرمَن، طراح سه بعدی
تصویرگر، طراح کاراکتر، انیماتور
طراح کاراکتر، تصویرگر، طراح محیط
مدلساز سه بعدی، طراح محیط
مدلساز سه بعدی، رندرمَن، طراح سه بعدی