;
محمد رضا پرداختی

محمد رضا پرداختی

طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی

ایران، تهران ایران، تهران

آلبوم ها

آلبومی در سامانه یافت نگردید.