;
محمد رضا پرداختی

محمد رضا پرداختی

طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی

ایران، تهران ایران، تهران

پسندیده

مدلساز سه بعدی، رندرمَن، طراح سه بعدی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی
مدلساز سه بعدی، رندرمَن، طراح سه بعدی
طراح کاراکتر، طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی تندیس
طراح مرحله، طراح محیط ، مدلساز سه بعدی
طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی جواهرات، مدلساز سه بعدی تندیس
طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی جواهرات، مدلساز سه بعدی تندیس
طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی جواهرات، مدلساز سه بعدی تندیس
مدلساز سه بعدی، رندرمَن، طراح سه بعدی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، طراح بافت
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، طراح بافت
مدلساز سه بعدی، نقاش
انیماتور سه بعدی، طراح کاراکتر
طراح کاراکتر، تصویرگر، طراح محیط
مدلساز سه بعدی، رندرمَن، طراح سه بعدی