;
مبین اسلامیه

مبین اسلامیه

طراح کاراکتر، تصویرگر، طراح محیط

ایران، اصفهان ایران، اصفهان

دنبال کننده ها

علیرضا روحیان
طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی
ایران، قم
علی نخعی زینلی
طراح مفهومی، طراح کاراکتر، طراح گرافیک محیطی
ایران، بیرجند
سعید رضایی پور
انیماتور سه بعدی، طراح کاراکتر
ایران، رشت
محمد رضا پرداختی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی
ایران، تهران
امیرحسین قاسمی
مدلساز سه بعدی، طراح بافت ، طراح کاراکتر
ایران، رفسنجان