;
مبین اسلامیه

مبین اسلامیه

طراح کاراکتر، تصویرگر، طراح محیط

ایران، اصفهان ایران، اصفهان

پسندیده

انیماتور سه بعدی، طراح کاراکتر
طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی
انیماتور سه بعدی، انیماتور، کارگردان
طراح پوستر، تصویرگر، طراح کاراکتر
طراح پوستر، تصویرگر، طراح کاراکتر
مدلساز سه بعدی، رندرمَن، طراح سه بعدی
انیماتور سه بعدی، طراح کاراکتر
طراح مرحله، طراح محیط ، مدلساز سه بعدی