;
نوید تنظیفیان

نوید تنظیفیان

انیماتور سه بعدی، انیماتور، کارگردان

ایران، اصفهان ایران، اصفهان

نمونه آثار

انیماتور سه بعدی، انیماتور، کارگردان