;
امید جعفری

امید جعفری

دنبال کننده ها

علیرضا روحیان
طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی
ایران، قم