;
رضا شمس

رضا شمس

دنبال شونده ها

حسن چناری
تصویرگر، طراح کاراکتر، انیماتور
ایران، تهران
پوریا احمدی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی
ایران، كرمانشاه
محمد رضا پرداختی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی
ایران، تهران
هومن راد
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، طراح بافت
سعید رضایی پور
انیماتور سه بعدی، طراح کاراکتر
ایران، رشت
آیدین سلسبیلی
طراح کاراکتر، طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی تندیس