;
سعید رضایی پور

سعید رضایی پور

انیماتور سه بعدی، طراح کاراکتر

ایران، رشت ایران، رشت

نمونه آثار

انیماتور سه بعدی، طراح کاراکتر
انیماتور سه بعدی، طراح کاراکتر