;
سعید رضایی پور

سعید رضایی پور

انیماتور سه بعدی، طراح کاراکتر

ایران، رشت ایران، رشت

آلبوم ها

آلبومی در سامانه یافت نگردید.