;
سعید رضایی پور

سعید رضایی پور

انیماتور سه بعدی، طراح کاراکتر

ایران، رشت ایران، رشت

دیدگاه ها

دیدگاهی در سامانه یافت نگردید.