;
سعید رضایی پور

سعید رضایی پور

انیماتور سه بعدی، طراح کاراکتر

ایران، رشت ایران، رشت

پسندیده

مدلساز سه بعدی، طراح بافت ، رندرمَن
مدلساز سه بعدی، طراح بافت ، رندرمَن
طراح کاراکتر، تصویرگر، طراح گرافیک
طراح کاراکتر، تصویرگر، طراح گرافیک
مدلساز سه بعدی، طراح محیط ، طراح بافت
مدلساز سه بعدی، طراح محیط ، طراح بافت
طراح کاراکتر، طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی تندیس
مدلساز سه بعدی، طراح محیط ، طراح بافت
انیماتور سه بعدی، طراح کاراکتر
طراح مرحله، طراح محیط ، مدلساز سه بعدی
طراح مرحله، طراح محیط ، مدلساز سه بعدی
طراح مرحله، طراح محیط ، مدلساز سه بعدی
طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی جواهرات، مدلساز سه بعدی تندیس
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، طراح بافت
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، طراح بافت
تصویرگر، طراح کاراکتر، طراح مفهومی
تصویرگر، طراح کاراکتر، انیماتور
انیماتور سه بعدی، طراح کاراکتر
طراح کاراکتر، تصویرگر، طراح محیط
مدلساز سه بعدی، رندرمَن، طراح سه بعدی
طراح بازی، طراح مفهومی، سرپرست طراحی بازی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی