;
علی نخعی زینلی

علی نخعی زینلی

طراح مفهومی، طراح کاراکتر، طراح گرافیک محیطی

نمونه آثار

طراح مفهومی، طراح کاراکتر، طراح گرافیک محیطی
طراح مفهومی، طراح کاراکتر، طراح گرافیک محیطی
طراح مفهومی، طراح کاراکتر، طراح گرافیک محیطی
طراح مفهومی، طراح کاراکتر، طراح گرافیک محیطی
طراح مفهومی، طراح کاراکتر، طراح گرافیک محیطی
طراح مفهومی، طراح کاراکتر، طراح گرافیک محیطی
طراح مفهومی، طراح کاراکتر، طراح گرافیک محیطی
طراح مفهومی، طراح کاراکتر، طراح گرافیک محیطی
0.612968