;
علی نخعی زینلی

علی نخعی زینلی

طراح مفهومی، طراح کاراکتر، طراح گرافیک محیطی

دنبال کننده ها

هادی سیدی
طراح محیط ، طراح سه بعدی، تهیه کننده
ایران، تهران
-0.494945