;
امیرحسین قاسمی

امیرحسین قاسمی

مدلساز سه بعدی، طراح بافت ، طراح کاراکتر

ایران، رفسنجان ایران، رفسنجان

نمونه آثار

مدلساز سه بعدی، طراح بافت ، طراح کاراکتر
مدلساز سه بعدی، طراح بافت ، طراح کاراکتر
0.602316