;
آذین جنتی

آذین جنتی

طراح کاراکتر، طراح محیط ، سرپرست طراحی

ایران، سنندج ایران، تهران

نمونه آثار

طراح کاراکتر، طراح محیط ، سرپرست طراحی