;
پوریا احمدی

پوریا احمدی

طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی

ایران، كرمانشاه ایران، كرمانشاه

نمونه آثار

طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی