;
امیرحسین دشتی

امیرحسین دشتی

طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی

نمونه آثار

طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی
-0.395097