;
سید حسن  میردامادی

سید حسن میردامادی

دنبال شونده ها

مسلم شلالوند
تصویرگر، طراح کاراکتر، طراح مفهومی
، تهران
رضا حسنی
طراح بازی، طراح مفهومی، سرپرست طراحی بازی
ایران، تهران
محمد رضا پرداختی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی
ایران، تهران
-0.541602