;
حسین موید

حسین موید

طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی تندیس، اسکلت بند (ریگر)

ایران، تهران ایران، تهران

نمونه آثار

طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی تندیس، اسکلت بند (ریگر)
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی تندیس، اسکلت بند (ریگر)
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی تندیس، اسکلت بند (ریگر)
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی تندیس، اسکلت بند (ریگر)
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی تندیس، اسکلت بند (ریگر)
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی تندیس، اسکلت بند (ریگر)
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی تندیس، اسکلت بند (ریگر)
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی تندیس، اسکلت بند (ریگر)
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی تندیس، اسکلت بند (ریگر)
-0.375535