;
مجید حسین آباد

مجید حسین آباد

مدلساز سه بعدی، طراح محیط ، طراح سه بعدی

ایران، اراك ایران، اراك

نمونه آثار

مدلساز سه بعدی، طراح محیط ، طراح سه بعدی
مدلساز سه بعدی، طراح محیط ، طراح سه بعدی
مدلساز سه بعدی، طراح محیط ، طراح سه بعدی
0.614071