;
محمد رضا پرداختی

محمد رضا پرداختی

طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی

ایران، تهران ایران، تهران

نمونه آثار

طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی