;
مجتبي موسوي زاده

مجتبي موسوي زاده

مدلساز سه بعدی، طراح سه بعدی، طراح کاراکتر

، قم ، قم

نمونه آثار

مدلساز سه بعدی، طراح سه بعدی، طراح کاراکتر
مدلساز سه بعدی، طراح سه بعدی، طراح کاراکتر
مدلساز سه بعدی، طراح سه بعدی، طراح کاراکتر
مدلساز سه بعدی، طراح سه بعدی، طراح کاراکتر
مدلساز سه بعدی، طراح سه بعدی، طراح کاراکتر
مدلساز سه بعدی، طراح سه بعدی، طراح کاراکتر
مدلساز سه بعدی، طراح سه بعدی، طراح کاراکتر
مدلساز سه بعدی، طراح سه بعدی، طراح کاراکتر
مدلساز سه بعدی، طراح سه بعدی، طراح کاراکتر
مدلساز سه بعدی، طراح سه بعدی، طراح کاراکتر
مدلساز سه بعدی، طراح سه بعدی، طراح کاراکتر
0.610877