;
پوریا  افشار

پوریا افشار

طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، طراح سه بعدی

ایران، اراك ایران، اراك

نمونه آثار

طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، طراح سه بعدی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، طراح سه بعدی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، طراح سه بعدی
0.631946