;
پوریا  افشار

پوریا افشار

طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، طراح سه بعدی

ایران، اراك ایران، اراك

دنبال شونده ها

هومن راد
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی، طراح بافت