;
علیرضا روحیان

علیرضا روحیان

طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی

ایران، قم ایران، قم

نمونه آثار

طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی
طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی
طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی
طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی
طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی
طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی
طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی
طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی
طراح سه بعدی، مدلساز سه بعدی، انیماتور سه بعدی
-0.42263