;
سعید رضایی پور

سعید رضایی پور

انیماتور سه بعدی، طراح کاراکتر

ایران، رشت ایران، رشت

نمونه آثار

انیماتور سه بعدی، طراح کاراکتر
انیماتور سه بعدی، طراح کاراکتر
انیماتور سه بعدی، طراح کاراکتر