;
Shadi Maghzi

Shadi Maghzi

دنبال شونده ها

حسن چناری
تصویرگر، طراح کاراکتر، انیماتور
ایران، تهران
مبین اسلامیه
طراح کاراکتر، تصویرگر، طراح محیط
ایران، اصفهان
محمد رضا پرداختی
طراح کاراکتر، مدلساز سه بعدی
ایران، تهران