;
رضا حسنی

رضا حسنی

طراح بازی، طراح مفهومی، سرپرست طراحی بازی

ایران، قزوین ایران، تهران

نمونه آثار

طراح بازی، طراح مفهومی، سرپرست طراحی بازی
طراح بازی، طراح مفهومی، سرپرست طراحی بازی
طراح بازی، طراح مفهومی، سرپرست طراحی بازی
طراح بازی، طراح مفهومی، سرپرست طراحی بازی