;
رضا حسنی

رضا حسنی

طراح بازی، طراح مفهومی، سرپرست طراحی بازی

ایران، قزوین ایران، تهران

دیدگاه ها

دیدگاهی در سامانه یافت نگردید.
-0.41489