;
راد امیرابراهیمی

راد امیرابراهیمی

طراح پوستر، تصویرگر، طراح کاراکتر

ایران، بندر انزلی ایران، بندر انزلی

دنبال شونده ها

مسلم شلالوند
تصویرگر، طراح کاراکتر، طراح مفهومی
، تهران
حسن چناری
تصویرگر، طراح کاراکتر، انیماتور
ایران، تهران
محمد علم مهرجردی
نقاش، طراح گرافیک، طراح کاراکتر
ایران، مشهد
علی نثاری
مدلساز سه بعدی تندیس، مدلساز سه بعدی جواهرات، طراح کاراکتر
ایران، همدان
0.494628