تصویر پروفایل محمد نیازی
محمد نیازی
طراح، نگارگر، نقاش
جون بن حوی