طراحی کریچر ( Creature ) برای موشن کامیک کتاب "ده بر مهیل"
طراحی کریچر ( Creature ) برای موشن کامیک کتاب "ده بر مهیل"
طراحی کریچر ( Creature ) برای موشن کامیک کتاب "ده بر مهیل"